درگاه پرداخت عمومی درصد سود ما

1درصــــد

 درگاه پرداخت اختصاصی درصد سود ما

1.5درصــــد

 اگر مبلغ تراکنش بالای چهارصد هزار تومان باشد

4000تــومــان

قابل تغییر برای وب سایت های پر تراکنش